Menu
class-dojo

Cwmcarn Primary School

Nurture, Challenge, Inspire

PDG Access (former School Uniform Grant) for 2020/2021

You will be aware that the PDG Access (former School Uniform Grant) for 2020/2021 was due to end 31.03.21.

Welsh Government have recently announced that they are extending the 2020/2021 PDG Access Grant for pupils currently eligible for Free School Meals to 30th June 2021, adding additional year groups (Year 1 & Year 5 in Primary, & Year 8, 9 & 11 in Secondary).

 

At present, the Caerphilly on-line application form for families to claim the grant has been temporarily suspended while we await further details.

We have been receiving phone calls from families following the announcement on the Welsh Government website, and also families have been made aware via Schools websites / social media.

 

Below is information that will be placed on the Caerphilly website shortly in relation to this.

 

English

Welsh

Welsh Government have recently extended the 2020/2021 PDG Access Grant for pupils currently eligible for Free School Meals to 30th June 2021, adding additional year groups (Year 1 & Year 5 in Primary, & Year 8, 9 & 11 in Secondary). This funding is for pupils currently eligible for free school meals, and doesn’t extend to those pupils who receive free school meals under the transitional protection arrangements.  The year groups now eligible until 30th June 2021 are:

PRIMARY SCHOOLS
Reception, Year 1, Year 3, Year 5

SECONDARY SCHOOLS
Year 7, 8, 9, 10 & 11

Families of eligible pupils can ONLY receive one PDG Access grant for that pupil in a School year.Therefore If you have already claimed this grant for pupils currently in reception, year 3, year 7 & year 10 since 27th July 2020 you are not eligible for further funding in this school year.

The grant is for £125, with the exception of year 7 (£200) and can be used to purchase school uniform, sports kit and kit for activities outside of school for your child. The terms and conditions also now allow the purchase of laptops or tablets to assist with remote learning.

Details of how to claim this grant will be published on the Caerphilly County Borough website week commencing 22nd March 2021

PDG Access claims for September 2021 School Year

Welsh Government have yet to confirm which year groups are able to claim this grant for September 2021.  Further details  will be published on the Caerphilly County Borough Council website by 15th July 2021.  No claims can be made prior to this date.

Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn Grant Datblygu Disgyblion – Mynediad 2020/2021 ar gyfer disgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim ar hyn o bryd tan 30 Mehefin 2021, gan ychwanegu blynyddoedd ysgol ychwanegol (blynyddoedd 1 a 5 mewn ysgolion cynradd a blynyddoedd 8, 9 ac 11 mewn ysgolion uwchradd). Mae'r cyllid hwn ar gyfer disgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim ar hyn o bryd, ac nid yw'n ymestyn i gynnwys y disgyblion sy'n cael prydau ysgol am ddim dan drefniadau ar gyfer eu hamddiffyn wrth bontio. Dyma'r blynyddoedd ysgol sydd bellach yn gymwys tan 30 Mehefin 2021:

YSGOLION CYNRADD
Derbyn, Blwyddyn 1, Blwyddyn 3, Blwyddyn 5

YSGOLION UWCHRADD
Blynyddoedd 7, 8, 9, 10 ac 11

Mae modd i deuluoedd disgyblion cymwys gael un Grant Datblygu Disgyblion – Mynediad YN UNIG ar gyfer y disgybl hwnnw yn ystod blwyddyn ysgol. Felly, os ydych chi eisoes wedi gwneud cais am y grant hwn ar gyfer disgyblion yn y dosbarth derbyn, blwyddyn 3, blwyddyn 7 a blwyddyn 10 ers 27 Gorffennaf 2020, nid ydych chi'n gymwys i gael rhagor o gyllid yn ystod y flwyddyn ysgol hon.

Grant am £125 yw hwn, ac eithrio blwyddyn 7 (£200), ac mae modd ei ddefnyddio i brynu gwisg ysgol, dillad chwaraeon a dillad ar gyfer gweithgareddau gweithgareddau y tu allan i'r ysgol i’ch plentyn. Mae'r telerau ac amodau nawr yn caniatáu prynu gliniaduron neu dabledi i helpu gyda dysgu o bell.

Bydd manylion am sut i wneud cais am y grant hwn yn cael eu cyhoeddi ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yr wythnos yn cychwyn 22 Mawrth 2021.

Ceisiadau am Grant Datblygu Disgyblion – Mynediad ar gyfer blwyddyn ysgol Medi 2021

Nid yw Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau eto pa grwpiau ysgol sy'n gallu gwneud cais am y grant hwn ar gyfer mis Medi 2021. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu cyhoeddi ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili erbyn 15 Gorffennaf 2021. Nid oes modd gwneud cais cyn y dyddiad hwn.

 

Top